19 Jan - 5 Feb 2023
Gaelic

Gàidhlig Ghlaschu - The Story of Gaelic Glasgow

Tickets

Buy now
Date
21st Jan 2023
Time
7.00pm
Where
Glasgow Cathedral
Price
£16.80 includes booking fee
Age restrictions
10 years +
Celtic Connections 2023

Taobh a-staigh suidheachadh dràmadach Àrd-Eaglais Ghlaschu, cuir eòlas air sgeulachd   Ghlaschu Gàidhlig tro òrain, bàrdachd is gnìomhaidhean bho na 1100an chun an latha an-diugh.  Le cuimse shònraichte air Àrd-Shràid Ghlaschu, thathar a’ toirt cuireadh dhuibh com-pàirteachadh ann an sgeulachdan saidhbhir Gàidhlig bho amannan tràth Ghlaschu, eachdraidh ghnìomhachasail a thuilleadh air rannsachadh air cuid de na h-uirsgeulan co-cheangailte ris a’ bhaile. Thigibh còmhla ri Alasdair MacIlleBhàin, Màiri Nic Ille Mhaoil ’s an caraidean air a’ chuairt bhrosnachail ciùil seo aig 7f Disathairne 21mh Faoilleach, mar phàirt de Fhèis chliùiteach Celtic Connections. 

Bhon 10mh  Faoilleach, bidh cothrom agaibh tlachd a ghabhail à saor slighe QR fèin-stiùiridh air an Àrd-Shràid bhon Tollboth gu ruig an Àrd-Eaglais, far am faigh sibh cothrom air eòlas claisneach mu Ghlaschu Gàidhlig.  

Within the dramatic setting of the iconic Glasgow Cathedral, experience the story of Gaelic Glasgow through songs, poetry and performance from the 1100s to the present day.  With a particular focus on Glasgow’s High Street you are invited to share in rich Gaelic stories from Glasgow’s early beginnings, its industrial past as well as the exploration of some urban myths.  Please join Alasdair Whyte, Màiri MacMillan and friends on this exciting promenade and musical experience as part of the celebrated Celtic Connections Festival.  

From Tuesday 10 January, enjoy a free self-led QR trail on High Street, from the Tollboth to the Cathedral where you can access an audio experience of Gàidhlig Ghlaschu.